2:0 ۱۳ دی ۱۴۰۰ مشاهده آمار
0:2 ۲۴ آذر ۱۴۰۰ مشاهده آمار
1:1 ۲۳ آذر ۱۴۰۰ مشاهده آمار
0-0 ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ مشاهده آمار
1:0 ۲۲ تیر ۱۴۰۰ مشاهده آمار
2:1 ۲۲ تیر ۱۴۰۰ مشاهده آمار
0:0 ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ مشاهده آمار
0:1 ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ مشاهده آمار
3-0 ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ مشاهده آمار
0:0 ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ مشاهده آمار