2-3 ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ مشاهده آمار
2:0 ۱۳ دی ۱۴۰۰ مشاهده آمار
0:2 ۲۴ آذر ۱۴۰۰ مشاهده آمار
1:1 ۲۳ آذر ۱۴۰۰ مشاهده آمار
0-0 ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ مشاهده آمار
1:0 ۲۲ تیر ۱۴۰۰ مشاهده آمار
2:1 ۲۲ تیر ۱۴۰۰ مشاهده آمار
0:0 ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ مشاهده آمار
2-1 ۰۳ شهریور ۱۴۰۱ مشاهده آمار
1-1 ۰۹ اسفند ۱۴۰۲ مشاهده آمار